Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov D.J.C.E.P. Brașov

LEGISLAȚIE ( ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI )

Direcţia Județeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Brașov este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Judeţean Brașov prin HCJ nr.32/ 24.01.2005. 

Actele normative care reglementează organizarea, funcționarea și domeniul de activitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, sunt următoarele:

1. Ordonanta nr. 84/2001 - privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. OUG nr. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005;
3. HOTĂRÂRE nr. 295/2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil
4. H.G. nr. 112/1997 - privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.G. nr. 69/2002 - privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 248/2005 - privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
7. Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr.105/2022;
8. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
9. H.G. nr. 495/1997 - privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
10. H.G.nr. 220/2006 - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
11. Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
12. Legea nr. 190/2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

13. Legea nr. 21/1991 - Legea cetăţeniei române;

14. Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public;

15. H.G. nr.123/2002-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

16. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
17. HCJBV nr. 328/ 29.08.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare
18. Legea nr. 16/1996 - a Arhivelor Naţionale, republicată
19. Legea 287/2009 – privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
20. OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ